تبلیغات
Armita - ماه زردچهره

Armita

یه وبلاگی که توش همه چی پیدا میشهشگفت انگیزترین ماه (قمر) در سامانه ی خورشیدی به رنگ زرد روشن است.
این عکس، که "آیو" (Io)، ماه مشتری را در رنگ واقعی دیدارپذیر برای دید معمولی انسان نشان می دهد، در ژوئیه ی ۱۹۹۹ توسط فضاپیمای گالیله که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ به دور مشتری می گشت گرفته شد. رنگ های آیو ناشی از وجودگوگرد (سولفور) و سنگ های گداخته و مذاب سیلیکات است. 
سطح نامعمول آیو به دلیل وجود سامانه ی آتشفشانی فعال، بسیار جوان مانده است. نیروی شدید کشندی (جزر و مدی) ناشی از گرانش مشتری، آیو را کش می آورد و لرزش ها و تکان هایی که از دیگر ماه های گالیله ای مشتری ناشی می شوند را خفه می کند. اصطکاک ناشی از این کشش ها، درون آیو را به شدت گرم کرده و باعث انفجار و بیرون ریختن سنگ های گداخته و روان شدن گدازه بر روی سطح آن می شود.
آتشفشان های آیو به اندازه ای فعالند که به کلی در حال بیرون ریختن همه ی محتوای "درونِ" آیو به بیرونند! برخی از گدازه های آتشفشانی آیو از شدت داغی در تاریکی هم می درخشند.


نوشته شده در 1393/01/11 ساعت 03:28 توسط armita shahbazkia نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin